Teşekkürler, hepsini ontoloji olarak düzelttim.

2010'da çıkarılan Graph API’ı ile verileri JSON formatında almak mümkün, daha sonra da bu JSON’lar Turtle’a dönüştürülebiliyormuş. Ancak verileri direk RDF formatında almaya dair bir şey bulamadım. Bu durumda tam bir Social Semantic Web’den bahsedemiyoruz değil mi?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff