Semantic Web (Anlamsal Ağ) Nedir?

  • Uygulama Geliştirme
  • Kripto para birimleri ve Blockchain (Blok Zinciri)
  • Nesnelerin İnterneti (IoT)
  • Makine Öğrenmesi (Machine Learning)
Çeşitli hücre tiplerini gösteren, bu hücre tiplerini birbirleri ile ilişkilendiren bir Anlamsal Ağ’ın görünüşü.
İnternetin mucitlerinden Tim Berners-Lee

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff