Bir IOT (Nesnelerin İnterneti) Uygulaması

Sensörlerin biri ısıtıcıya, diğeri normal bir zemine bağlı.
Sıcaklığın kritik olduğu ekipmanlarda sıcaklık ölçümü ve kontrolü önemli olabiliyor. Deneysel malzemelerin tutulduğu soğutucular gibi.
Termometre ile temp1 in olduğu bölgenin sıcaklığını ölçüyorum.
Cloud’daki (internete yolladığımız) sensör bilgisine bakıyorum.
Sensörlerimizin doğruluğunu anlamak için gerçek sıcaklığı ölç.
Sensör verisinin uyuşup uyuşmadığını Cloud’dan kontrol et.
İletişim Şeması.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff