Bir IOT (Nesnelerin İnterneti) Uygulaması

Internet of Things son zamanlarda oldukça dillerde olan bir konu. Ben de sizlerle bu konu üstüne yaptığım bir projeyi paylaşmak istedim.

Projenin bir kısmının gösterildiği video:

Videoda Cloud’a attığımız sensör değerlerini (temp1 ve temp2) inceliyoruz ve doğruluklarını test ediyoruz.

Sensörlerden ilki (temp1) su ısıtıcısına bağlı. İkincisi ise oda sıcaklığında bir zemine bağlı.

Sensörlerin biri ısıtıcıya, diğeri normal bir zemine bağlı.

Sıcaklığını kontrol ettiğimiz bu sistem kalorifer, buzdolabı, server, veya sıcaklığı kontrol edilmesi gereken başka bir ekipman olabilirdi.

Sıcaklığın kritik olduğu ekipmanlarda sıcaklık ölçümü ve kontrolü önemli olabiliyor. Deneysel malzemelerin tutulduğu soğutucular gibi.

Önce temp1 sensörünü elimdeki termometre ile ölçüyorum ve clouddaki değerini bilgisayardım gösteriyorum.

Termometre ile temp1 in olduğu bölgenin sıcaklığını ölçüyorum.
Cloud’daki (internete yolladığımız) sensör bilgisine bakıyorum.
Sensörlerimizin doğruluğunu anlamak için gerçek sıcaklığı ölç.

Daha sonra aynı işlemi temp2 için yapıyorum.

Sensör verisinin uyuşup uyuşmadığını Cloud’dan kontrol et.

Proje devremiz yanımızda olmasa da bu sensör değerlerini Cloud yardımı ile internetten görüntüleyebiliyor, hatta aşırı ısınma durumunda ilgili personele telefondan otomatik kısa mesaj gönderebiliyoruz.

İletişim Şeması.

Sensörler Arduino Yun adında, kolay kullanılabilen bir elektronik karta bağlı. Bu kart, ortamdaki Wifi’a bağlanıp, ölçtüğü veriyi internete yolluyor.

İnternete yolladığı veriyi de istediğimiz gibi kullanabiliyoruz.

Internet of Things dediğimiz kavram da kısaca böyle işliyor, nesneleri internete bağlamak.

Projeyi beraber yaptığımız arkadaşım Cumhur:

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff