Networking: Çevrenizle Güçlenmek

 • Bahsedilen ilk ve en vurucu noktalardan biri: Bir işe tanıdık referansı ile girmek ayıp değil.
 • Networking, yani bağlantı kurmak yalnızca profesyonel yardımlaşma amacıyla yapılan bir şey değil. Hayatta herhangi bir bakımdan tanıdıklarınıza ihtiyacınız olabilir.
 • Networking yalnızca sizin ihtiyaçlarınız için yapılmamalı.
 • Bağlantılar uzun vadeli kurulmalı. Yalnızca o anlık ihtiyacınız için birileri ile tanışmaya çalışmak, kısa vadeli bir ilişkiye sebep olacaktır.
 • İhtiyaç oluştuğu vakit, tanıdıklardan yardım istenecekken, ihtiyaç açık bir şekilde belirtilmeli, konu uzatılmamalı.
 • Masanızı çok ayaklı yapın. Her tanıdığınız kurumsal hayattan veya her tanıdığınız devletten olmasın. Tanıdıklarınızı çeşitlendirin.
 • Cesaret, fırsatlara açık olmak, çıkar ilişkisi, tanışma, zaman ayırma, fedakarlık, iletişim, tanıdık gibi kavramlara kendinizi alıştırın.
https://towardsdatascience.com/the-power-of-weak-ties-f1049c93f3a3
 • Tanıştığınız kişiye hemen kartvizitinizi vermek için uğraşmayın. İsiminiz ve soyadınızla kendinizi tanıtmak yerine direk isminiz ile tanıtın. Akılda kalıcılık olarak daha etkili.
 • Bazı durumlarda kendi grubunuzu bırakın ve yalnız gezin. Tanışmalar için fırsat yaratın.
 • İsteğinizin kendinize faydasını açıkça belirtin.
 • İsteğinizin istediğiniz kişi ile alakasını belirtin.
 • İsteğinizin gerçekleşme durumunda topluluğa olan genel faydayı belirtin.
Dersin hocası İdil Türkmenoğlu ve konuk Işıl Taysever. Ellerinde birlikte yazdıkları “Torpil Değil Networking” kitabı.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff