Kötü özelliklerinizi iyileştirmeyin!

Tiger Woods “sand swing” yani kum atışı yapıyor.
  • Neden … şirketinden ayrılmak istiyorsun?
  • Neden bizim şirketi tercih ettin?
  • “4 gün kaldı, nasıl yetiştireceğiz?” yerine,
  • “4 günümüz daha var. Nasıl yetiştirebileceğimizi düşünelim.”
  • “Çalışmazsan kazanamazsın.” yerine,
  • “Çalıştıkça kazanma olasılığın artar.”

Referanslar:

[1]: https://bleacherreport.com/articles/1662767-tiger-woods-once-again-tops-forbes-list-of-highest-paid-athletes

Ek: 4D Yöntemi

4D yöntemi pozitif psikolojide SWOT analizine alternatif olarak sunuluyor.

  • Güçlü Taraf
  • Zayıf Taraf
  • Fırsat
  • Risk

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff