Anlamsal Ağ Projesi 4. Bölüm — Bir Bağın Yapısı

Çizge Modeli

Bağ Tiplerini Oluşturuyoruz

Her zamanki gibi Protegeyi açalım ve Ontolojimizi yükleyelim.

Ontolojiyi Yükledik.
Object Properties sekmesi.
Bağ Tipleri Tanımlama Penceresi
  • “Alakalı olmak” bir bağ tipi.
  • Ama Matematik ve Öklid’in arasındaki bağ “Alakalı olmak” tipinin bir örneği.
  • “ ..’yı Öner ” bir bağ tipi.
  • Ama “Titanik’i Ahmet’e Öner” cümlesi “ ..’yı Öner ” bağ tipinin bir örneği.
Yazdığım bağ tipleri

Hiyerarşi ne peki? Alttaki resme bakalım:

Aslında burada iki tip Bağ var, kırmızı ve mavi
Bağ Tipleri kaydoldu!

Bağ Tiplerini kaydettik. Şimdi bu tiplere birer örnek oluşturalım.

Zaten halihazırda Titanik diye bir Öneri’miz var. Şimdi Öneri’yi yapacağımız bir kişi lazım bize. Bu sayede kişi ile Titanik arasında bir öneri bağı kurabileceğiz.

Mehmet’i Ekledik.
Individuals Sekmesi
Sayfanın sağ tarafı
Bağı ekledik.
Ontolojiyi İnternet Explorerda açtım.
Titanik’i arattım
  • Kırmızı kutunun başlığı Mehmet (en üstteki satır)
  • 4. satırda, yani Titanik’in olduğu satırda şu yazıyor:

Bu haftalık yapacaklarımız bu kadar, peki bu yazıda ne yaptık?

  • Bağları genel olarak hatırladık (Object Relations)
  • Bağ Tipleri (Classes) ve bu tiplerin Örnekleri (Individuals) arasındaki farkı konuştuk
  • Protege üzerinden Bağ Tipleri ve Örnekleri oluşturduk
  • Oluşturduğumuz Bağ Tipleri ve Örneklerini inceledik. Bunu Ontolojimizi Internet Explorer’da metin şeklinde açarak yaptık.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff