Anlamsal Ağ Projesi 2. Bölüm — Bir Film Önerisi

Örnek (Instance) Oluşturalım:

Ontolojimizin resmi
“Öneri” sınıfına bir Örnek(Instance) oluşturuyoruz.
“Öneri” sınıfına bir Örnek(Instance) oluşturuyoruz.

IRI nedir?

IRI’ın açılımı Internationalized Resource Identifier yani Uluslararası Kaynak Kimliği.

“Öneri” sınıfına bir Örnek(Instance) oluşturuyoruz.
Örnek(Instance) oluştu.

Bu yazıda ne yapmış olduk?

  • Öneri sınıfımıza bir Örnek yani Instance oluşturduk.
  • IRI veya URL yapılarının projemizde ne işe yaradığını öğrendik.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff