Anlamsal Ağ Projesi 1. Bölüm — Giriş

“Matematik” kelimesini aratıyoruz
Matematik hakkındaki şeyler
Matematik hakkındaki şeylere ek olarak cebir hakkındaki şeyler

Örümcek Projesinde Bulunan Tipler (Örümcek Projesinin Ontolojisi)

Örümcek’in kodlarında bulunacak bilgi tipleri (Örümcek’in Ontolojisi)

Projemizin İlk Adımı

İşte Anlamsal Ağ projeleri oluştururken ilk yapmanız gereken şey, Ağ’ınızdaki “tip”leri açıklayan bir Ontoloji oluşturmak.

Ontolojimiz
Ontolojinin tümü

Özet

1- Örümcek diye bir proje yapacağız, bu proje insanlara öğrenmek istedikleri herhangi bir şey hakkında daha rahat öğrenmeleri için öneriler sunacak. Bir müfredat gibi, “git bunu araştır, şuna bir göz atarsan faydalı olabilir” diyecek.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff