Çizge Kuramı ( Graph Theory ) ve Video Öneri Sistemleri

Bir video izleme sitesinin Çizgesi. Kırmızılar kullanıcılar, maviler videolar. Siyah bağlar alakalı videoları, turuncu bağlar izlenmeyi, mor bağlarsa arkadaşlığı temsil ediyor
Ağır bağlar, genelde daha kalın olarak çizilir. Bu resimde Osman’ın, 6'ıncı videoya fazlaca bir ilgisi olduğu temsil ediliyor.

Özet

Bu yazıda bir video platormu örneği üstünden Çizge Kuramının faydalarını inceledik.

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff