Çizge Kuramı ( Graph Theory ) ve Video Öneri Sistemleri

Bir video izleme sitesinin Çizgesi. Kırmızılar kullanıcılar, maviler videolar. Siyah bağlar alakalı videoları, turuncu bağlar izlenmeyi, mor bağlarsa arkadaşlığı temsil ediyor
Ağır bağlar, genelde daha kalın olarak çizilir. Bu resimde Osman’ın, 6'ıncı videoya fazlaca bir ilgisi olduğu temsil ediliyor.

Özet

--

--

--

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Melek

Ahmet Melek

Machine Learning Engineer at Primer AI | Sharing thoughts on computers and other geeky stuff

More from Medium

Data Labeling: A Lighthouse on the Rocky Shores of the AI-Driven Legal-Tech Industry

Predictive Maintenance, Cut Costs & Improve Enterprise Operational Efficiency

BA/MA Thesis: Single Shot Multi-Object Detection and 6D Pose Estimation

Finding the Next Best Songs with Machine Learning